algemene voorwaarden, pedicure, voetreflex, groenewegen, voorschoten

Algemene voorwaarden Praktijk Groenewegen (augustus 2018)

Praktijk Groenewegen voor Pedicure en Voetreflex Plus zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en volgens de gestelde eisen uitvoeren.

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.

Het behandeltarief is inclusief 21% BTW, wijziging van het behandeltarief gedurende het jaar is mogelijk. De tarieven staan vermeldt in de praktijk en op de website.

Een geplande afspraak kan minimaal 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Indien de klant de afspraak niet tijdig annuleert of vergeet na te komen dan zal Praktijk Groenewegen 50% van het totale behandeltarief plus administratiekosten bij de klant in rekening brengen. Deze regeling staat vermeldt in de praktijk, op de afsprakenkaart en op de website.

Indien de klant later dan de afgesproken tijd arriveert mag Praktijk Groenewegen de verloren tijd inkorten op de behandeling en het volledige behandeltarief berekenen.

Bij het in gebreke blijven van betaling wordt er gebruik gemaakt van een incassoburo, de bijkomende kosten zijn voor rekening van klant.

Praktijk Groenewegen vraag schriftelijke toestemming aan de klant voor het noteren/verwerken/bewaren van persoons- en/of medische gegevens. Dit wordt gedaan volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Praktijk Groenewegen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik of werkzaamheden waardoor een risico kan ontstaan voor het zorgvuldig en veilig kunnen uitvoeren van een behandeling.

De klant is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan meubilair, instrumenten en/of materialen van Praktijk Groenewegen.

Praktijk Groenewegen is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door de klant zijn meegenomen naar de praktijk. Diefstal zal altijd worden gemeld bij de politie.

Praktijk Groenewegen geeft 5 dagen garantie op een behandeling. Indien de klant klachten heeft na de behandeling dan moet dit zo spoedig mogelijk telefonisch gemeld worden, doch uiterlijk binnen 5 dagen. Als de klacht na 5 dagen gemeld wordt kan niet meer beoordeeld worden of de klacht samenhangt met de uitvoering van de behandeling. De garantie vervalt als de klant de adviezen of de verwijzing naar andere disciplines niet heeft opgevolgd.

Zowel de klant als Praktijk Groenewegen dienen zich volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Onbehoorlijk gedrag zoals seksueel getinte opmerkingen, ongewenste intimiteiten of intimidatie wordt niet op prijs gesteld en gemeld bij de politie.

Praktijk Groenewegen is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de klant.

Toestemmingsformulier privacybeleid

Praktijk Groenewegen voor Pedicure en Voetreflex Plus, Frederik Hendriklaan 6, 2252 KJ te Voorschoten, vraagt uw toestemming voor de volgende punten:

  • Het opnemen van persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum etc. noodzakelijk voor o.a. administratie, vastleggen van afspraken en facturering.
  • Het vastleggen van voetklachten op een klantenkaart of dossier die van belang zijn voor het verantwoord uitvoeren van een Pedicurebehandeling of Voetreflex Plus.
  • Het vastleggen van medische gegevens of een anamnese op een klantenkaart of dossier die van belang zijn voor het verantwoord kunnen uitvoeren van een Pedicurebehandeling of Voetreflex Plus.
  • Het digitaal vastleggen van beeldmateriaal van de voeten of tong (voor Voetreflex Plus therapie) met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling of het vaststellen van de gezondheid.
  • De vastgelegde persoonsgegevens, voetklachten, medische gegevens, anamnese of beeldmateriaal mogen gebruikt worden bij doorverwijzing naar de behandelend huisarts, andere disciplines of in collegiaal overleg. Er zal pas contact met de huisarts of andere disciplines opgenomen worden na overleg tussen klant en Praktijk Groenewegen.
  • Het bewaren van persoons- en/of medische gegevens volgens de wettelijk vastgelegde termijn van 7 jaar.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Dit verzoek kan schriftelijk ingediend worden bij Praktijk Groenewegen, hierbij is een kopie van het persoonlijk identiteitsbewijs verplicht. Praktijk Groenewegen zal dit dan melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn.